Sổ đăng ký cổ đông là gì?

dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, hướng dẫn lập sổ đăng ký cổ đông, công ty tư vấn pháp luật, luật sư tư vấn doanh nghiệp, cố vấn pháp lý doanh nghiệp

Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Sổ đăng ký cổ đông là văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử hoặc cả 2 loại này để ghi chép và lưu giữ các thông tin liên quan đến cổ đông và các lần chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Công ty Luật Phạm Nguyễn hướng dẫn quý Khách hàng lập sổ đăng ký cổ đông như sau:

luatphamnguyensodangkycodong 2 - Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Sổ đăng ký cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp 2014

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về sổ đăng ký cổ đông như sau:

“Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.”

2. Trách nhiệm thông báo thay đổi sổ đăng ký cổ đông

Công ty có trách nhiệm thông báo thay đổi sổ đăng ký cổ đông trong các trường hợp sau:

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông sáng lập, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: Công ty có trách nhiệm thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi;

Lưu ýKhi cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông;

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Các thông tin về cổ đông phải được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty;

– Chuyển nhượng cổ phần: Công ty có trách nhiệm cập nhật, thay đổi sổ đăng ký cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Lưu giữ: Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3. Hướng dẫn lập sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông trong công ty sẽ được lưu trữ tại trụ sở công ty. Các cổ đông trong công ty đều có quyền được trích sao thông tin sổ đăng ký cổ đông này. Công ty Luật Phạm Nguyễn gửi đến quý doanh nghiệp mẫu sổ đăng ký cổ đông để quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
(Lần thứ ……..)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

  • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ………………….;

Công ty cổ phần ………………..đã lập sổ đăng ký cổ đông với các nội dung sau đây:
1. Tên công ty:
Công ty Cổ phần……………………
Mã số doanh nghiệp:……………..
Trụ sở chính:………………………..
2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ 
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần
Tổng số cổ phần: 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
Loại cổ phần
– Cổ phần phổ thông: 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 1.000.000.000 đồng ( Một tỷ đồng);
– Cổ phần ưu đãi0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
Tổng số cổ phần đã bán của từng loại: : 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần), trong đó:
– Cổ phần phổ thông: 100.000 cổ phần Một trăm nghìn cổ phần);
– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
3. Thông tin cổ đông:

STT Họ Tên Số CMND Quốc Tịch Hộ Khẩu Thường Trú Số Cổ Phần Loại Cổ Phần Ngày Mua Cổ Phần
1
2
3

Khách hàng cần Pham Nguyen Law sẵn sàng hỗ trợ.

Hotline: 0965 823 017

Email: anhtuyetlawyer@gmail.com

Kính chúc Quý Khách hàng luôn thành công.

Hãy cho ý kiến

PHAM NGUYEN LAW

Email của bạn được giữ bí mật.


*


Call Now ButtonGỌI LUẬT SƯ NGAY